Ferry timetable 2-22 Oct 2023

https://www.navigazionegolfodeipoeti.it/pdf/orari/linea02-02-10.pdf